Logga in
Anslut ditt företag

Visa meny

Användarvillkor

PriceSpot vill att Du ska bli nöjd med Ditt besök på vår webbplats och har upprättat ett antal regler och villkor för att Ditt användande. Vänligen läs reglerna och villkoren noggrant eftersom de innehåller rättsliga skyldigheter.

 

Leverantörer

De Allmänna villkor som anges i detta dokument gäller dig och det företag som du är behörig att representera. Ditt företag eller organisation kallas i dessa Allmänna villkor för Leverantören. Ditt företag ska, för att få använda denna tjänst, vara registrerad för F-skatt och registrerad för mervärdesskatteredovisning. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor har Leverantören ingått ett avtal med PriceSpot AB. Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller på annat sätt ändra dessa regler och villkor. Om inte annat anges gäller ändringar med omedelbar verkan. Kontrollera dessa regler och villkor då och då. Din fortsatta användning av webbplatsen sedan ändringar har anslagits utgör ditt godkännande av dessa ändrade regler och villkor. Vi informerar om att denna sida senast uppdaterades det datum som anges överst i dessa regler och villkor.

PriceSpot ska ses som en tjänst för att förmedla kontakter mellan Köpare och Leverantörer. PriceSpot är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Köpare och Leverantör. PriceSpot är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Köpare och Leverantör. Detta innebär att PriceSpot inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Köpare och Leverantör, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel, eller uteblivna betalningar. 

På PriceSpot finns ingen ansvarig utgivare utsedd. Detta innebär bland annat att det inte sker någon systematisk förhandsgranskning av det material som Leverantörer publicerar på PriceSpot. PriceSpot ansvarar för tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor, SFS (1998:112). Leverantörer som publicerar material på PriceSpot ansvarar själv för sådant material. Leverantör på PriceSpot måste naturligtvis följa svensk lag och andra tillämpliga regler som gäller för den verksamhet som Leverantören bedriver. Leverantör har även ett ansvar för att tillse att den information som Leverantören publicerar på PriceSpot är korrekt, ej vilseledande och i övrigt förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Leverantör ska uppträda professionellt och vårdat på PriceSpot, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på PriceSpot. Vidare får material som Leverantör publicerar på PriceSpot inte vara illojalt med PriceSpot eller den verksamhet som PriceSpot bedriver. PriceSpot förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra, upphäva eller utesluta alla eller några delar av innehåll, utformning, tillhandahållna uppgifter eller annat på PriceSpots webbplats. Missbruk av funktionerna på PriceSpot är absolut förbjudet, exempelvis försöka bryta säkerhetsspärrar, använda andras användaruppgifter eller på olika sätt förstöra andra användares användning av PriceSpot. Leverantör är skyldigt att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som kan smitta eller har förstörande egenskaper innan material överförs till PriceSpot. 

PriceSpot äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Leverantören på PriceSpot. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Leverantören eller dess samarbetspartners. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på PriceSpot ägs av PriceSpot och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen PriceSpot som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen. 

PriceSpot äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet PriceSpot bedriver. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan en Leverantör stängas av med omedelbar verkan. PriceSpot kan välja att elektroniskt övervaka områden på webbplatsen och kan avslöja innehåll, lagrad information eller elektroniska kommunikationer av varje typ (i) för att efterleva lagar, bestämmelser eller begäran av staten; (ii) om sådant avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att bedriva webbplatsen; eller (iii) för att skydda våra rättigheter eller egendom eller användarnas, sponsorernas, licensgivarnas och leverantörernas rättigheter eller egendom.

Om den information som Leverantör publicerar på PriceSpot skulle leda till skadeståndsskyldighet för PriceSpot är denne Leverantör skyldigt att hålla PriceSpot skadeslös. Vidare kan PriceSpot komma att kräva Leverantör på skadestånd för andra skador som uppkommer i samband med att Leverantör bryter mot reglerna på PriceSpot. 

PriceSpot är personuppgiftsansvarig och är skyldigt att följa Personuppgiftslagen. Kontaktvägar till oss finns längst ner i detta dokument. Som behörig att företräda Leverantören ger du ditt samtycke till att dina och Leverantörens företagsuppgifter som registrerats på PriceSpot publiceras på PriceSpot. Leverantören är vidare införstådd med att Köpare, PriceSpot och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Leverantören via brev, telefon, e-post och SMS. 

Denna webbplats är PriceSpots och/eller dess olika tredje parts leverantörers och distributörers copyrightskyddade egendom. Varumärkena, logotyperna och service marks som visas på denna webbplats är registrerade varumärken och/eller varumärken genom sedvanerätt som tillhör PriceSpot och olika tredje part. Det ska inte förstås att någon information på denna webbplats medger, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rättighet för att använda något av varumärkena utan skriftligt tillstånd från PriceSpot eller den part som äger varumärkena. PriceSpot gör inte anspråk på att äga några av tredje parts eller närstående leverantörers eller tillverkares varumärken som visas på denna webbplats. 

PriceSpot kan inte garantera att uppgifterna på PriceSpot är korrekta men eftersträvar och arbetar aktivt för att dessa uppgifter skall var så korrekta som möjligt. Leverantör äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på PriceSpot i de fall det publicerats icke korrekt material på PriceSpot. PriceSpot tar inte på sig ansvaret för någon förlust eller skada som uppkommer på grund av Leverantörs underlåtenhet att uppfylla ditt ansvar och dina skyldigheter enligt dessa regler och villkor. 

PriceSpot bär inget ansvar för oförmåga att uppfylla parts förpliktelser i enlighet med detta avtal på grund av omständigheter som PriceSpot inte kan råda över eller inte har kunnat förutse, (force majoure) inkluderande men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, brand, krig, arbetskonflikter (inkluderande PriceSpots egna medarbetare), myndighetsbestämmelser, påbud eller andra offentliga bestämmelser, överbelastning av Internet, fel i andra nätverk, samt systemavbrott eller olaglig leveransvägran från PriceSpots leverantörer. 

Du godtar att inget joint venture-, kompanjonskaps-, anställnings- eller agentförhållande existerar mellan dig och PriceSpot som följd av dessa regler och villkor eller din användning av webbplatsen. Vårt verkställande av dessa regler och villkor är underkastat gällande lagar och rättsligt förfarande och inget häri inskränker vår rätt att efterkomma begäran eller krav från stat, domstol och polismyndighet i samband med din användning av webbplatsen eller information som tillhandahålls till oss eller insamlas av oss med avseende på sådan användning.

Uppsägning av dessa Allmänna villkor ska ske skriftligen genom t.ex. e-postmeddelanden eller sedvanligt brev. PriceSpot äger rätt att överlåta avtal med Leverantör i sin helhet till tredje man. PriceSpot kommer dock att informera Leverantör om sådan överlåtelse på PriceSpot samt i särskilt e-postmeddelande. 

Tvister med anledning av dessa Allmänna villkor skall avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas. 

 

Köpare

Nedan villkor gäller för bruk av tjänster från PriceSpot AB under webbplatsen www. PriceSpot.se och alla relaterade sidor, appar, mobilsidor och andra plattformar som PriceSpot väljer att använda för sina tjänster. 

Genom att använda denna webbplats godtar du att vara bunden av och att efterleva dessa regler och villkor. Om du inte godtar dessa regler och villkor, vänligen använd inte denna webbplats.

PriceSpot förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller på annat sätt ändra dessa regler och villkor. Om inte annat anges gäller ändringar med omedelbar verkan. Kontrollera dessa regler och villkor då och då. Din fortsatta användning av webbplatsen sedan ändringar har anslagits utgör ditt godkännande av dessa ändrade regler och villkor. PriceSpot informerar om att denna sida senast uppdaterades det datum som anges överst i dessa regler och villkor.

PriceSpot ska ses som en tjänst för att förmedla kontakter mellan Köpare och till PriceSpot anslutna Leverantörer som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden.  PriceSpot är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Köpare och Leverantörer. PriceSpot är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Köpare och Leverantör. Detta innebär att PriceSpot inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Köpare och Leverantör, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada eller fel. Leverantörer som anges på PriceSpots webbplats är oberoende tredje part och PriceSpot agerar inte som huvudman, agent eller mäklare med avseende på några annonsörer/leverantörer. Ditt förhållande med en leverantör som du kontaktar genom denna webbplats gäller bara mellan dig och leverantören. Du godkänner att inte hålla PriceSpot ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår på grund av några mellanhavanden med våra leverantörer eller som följd av det innehåll som tillhandahålls av dessa leverantörer via webbplatsen.

PriceSpots avsikt är att all information på webbplatsen ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. PriceSpot kan dock inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten i den information som finns presenterad på webbplatsen och kan inte hållas ansvarig för några handlingar som vidtas grundat på prisinformationen som tillhandahålls.

Vill du rapportera ett fel eller har några frågor, vänligen kontakta: info@pricespot.se

I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra PriceSpots tjänst, förstöra PriceSpots renommé eller göra PriceSpots leverantörer missnöjda med tjänsten har PriceSpot rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. 

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls uteslutande för din bekvämlighet och inte som ett godkännande av PriceSpot eller dess tredje parts leverantörer eller distributörer av innehållet på dessa webbplatser. PriceSpot har inte granskat alla de webbplatser som är länkade till webbplatsen och ansvarar inte för deras innehåll. De länkade webbplatserna tillhandahålls endast för din bekvämlighet och du besöker dem på egen risk. PriceSpot gör inga påståenden och lämnar inga garantier med avseende på några andra webbplatser eller innehållet eller materialet på dessa webbplatser. Om du beslutar att besöka andra webbplatser gör du det på egen risk.

Samtliga rättigheter till text och bildmaterial som publicerats av leverantörer på PriceSpot överlåts till PriceSpot. Texter, grafik, bilder och annat material som finns på PriceSpot är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen PriceSpot som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen. 

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas. 

Slutligen

A. Du uttryckligen förstår och godtar att: (i) din användning av denna webbplats sker helt på egen risk; (ii) vi lämnar ingen garanti med avseende på de resultat som kan utfås från denna webbplats, annonserade eller erbjudna tjänster eller inblandade leverantörer; (iii) allt material som har laddats ned eller på annat sätt införskaffats genom användning av webbplatsen görs efter eget gottfinnande och på egen risk; (iv) du har hela ansvaret för eventuella skador på ditt datorsystem eller för eventuell förlust av data som resultat av nedladdning av sådant material; och (v) inget råd och ingen information, i tal eller skrift, som du har införskaffat från oss eller genom eller från webbplatsen ska ligga till grund för någon garanti.

B. PriceSpot lämnar ingen garanti för att: (i) någon tjänst kommer att uppfylla dina krav; (ii) någon tjänst kommer att vara oavbruten, tidsmässigt läglig, säker eller felfri; (iii) resultaten som kan uppnås av användningen av någon tjänst kommer att vara korrekta eller tillförlitliga; (iv) kvaliteten hos någon tjänst, information eller annat material du har köpt eller införskaffat genom någon tjänst kommer att uppfylla dina förväntningar; eller (v) några fel i programvaran kommer att korrigeras.

C. Du förstår och godtar att tjänstemän, chefer, anställda, företrädare, leverantörer eller någon annan part involverad i att skapa, framställa, överföra eller distribuera webbplatsen eller relaterade produkter eller tjänster inte ska hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador, följdskador eller skador som beläggs med skadestånd i avskräckande syfte, inklusive men inte begränsat till skador för utebliven vinst, goodwill, användning, data eller andra icke-materiella skador (oavsett om vi har underrättats om möjligheten av sådana skador) som resulterar av: (i) din användning eller oförmåga att använda tjänsten; (ii) kostnaden för anskaffningen av ersättningstjänster som följd av några tjänster som har köpts eller införskaffats eller meddelanden som har mottagits eller transaktioner som har ingåtts genom eller från tjänsten; (iii) obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data; (iv) uttalanden eller handlingar av någon tredje part på webbplatsen; (v) eller omständigheter utanför PriceSpots rimliga kontroll, inklusive utan begränsning, fel på internet, fel på datorutrustning, fel på telekommunikationsutrustning eller annan utrustning, elavbrott, strejker, arbetskonflikter, upplopp, uppror, samhälleliga oroligheter, brist på arbetskraft eller material, eldsvådor, översvämningar, storm, explosioner, force majeure, krig, regeringsingripanden, beslut av inhemsk eller utländsk domstol eller tribunal, utebliven prestation av tredje part eller avbrott eller fluktuering i uppvärmning, belysning eller luftkonditionering eller (vi) varje annan fråga i samband med webbplatsen oavsett orsak och enligt varje teori om ansvar (inklusive oaktsamhet). Föregående begränsningar ska gälla oavsett utebliven verkan av grundläggande syfte hos varje begränsat rättsmedel.

 

Reklamannonsörer

PriceSpot förbehåller sig rätten att ta bort annonsmaterial som orsakar tekniska problem för användarna samt neka annonsmaterial som inte uppfyller PriceSpots vid var tid gällande riktlinjer och specifikationer. 

Länkar skall alltid öppnas i nytt fönster. 

Ljud och video får ej starta automatiskt utan måste aktiveras av användaren (klick eller mouse-over) och en stoppknapp skall finnas. 

Specifikationer för maxvikt, frame rate och andra vid var tid gällande begränsningar skall följas. Eventuella undantag måste godkännas i förväg av PriceSpot.